Film Photography > Mythos

Meditation of Narsisse
Meditation of Narsisse
35mm B&W film
2018